Wie zijn we?

Kernteam

De dagelijkse leiding van Hart voor West ligt bij twee echtparen: Cees en Ariëtte van Breugel en Marc en Ruth de Gooijer. Cees vervult de rol van voorganger.

Missionaire gemeenschap

Naast het kernteam is er nog een aantal mensen betrokken bij de missionaire gemeenschap. Totaal zijn we met ruim 60 personen, inclusief de kinderen. Het is de bedoeling dat de missionaire groep groeit en uiteindelijk vermenigvuldigt.  De groep bevat wijkbewoners die met elkaar Jezus willen volgen en in hun wijk Zijn licht verspreiden.

Stichting Steun Thuis in West

Bestuurlijk valt Hart voor West onder de Stichting “Steun Thuis in West”. Dat is de rechtspersoon die door de voormalige kerkenraad is aangewezen als wettige erfenis-beheerder. Deze stichting is ANBI-goedgekeurd. Bestuursleden doen hun werk zonder daarvoor beloning te ontvangen. De stichting heeft geen financieel winstoogmerk. Bestuursleden zijn: Henk van Dam (voorzitter), Paul van der Hoek (penningmeester), Paula van Dam (secretaris) en Bert van Dis (lid). Registratie bij Kamer van Koophandel is hier te downloaden.

Organisatie

De genoemde stichting geeft vooral financiële en materiële steun. Ze heeft het pand in eigendom en geeft dat in gebruik bij Hart voor West. De kerkenraad van de ICF-gemeente denkt mee met onze inhoudelijke vragen en geeft geestelijke steun door gebed en advies. Hart voor West neemt deel aan allerlei initiatieven waarbij Rotterdamse kerkplanters van elkaar leren, zoals Rotterdam United.

Wortels: christelijk gereformeerd

In de jaren 1926-2009 heeft aan de Coloniastraat de Christelijke Gereformeerde kerk gestaan van Rotterdam-West. Die had net na de Tweede wereldoorlog ruim 1000 leden. Door allerlei oorzaken daalde het ledental tot het in 2008 beneden de 100 kwam. De leden van toen besloten de kerk op te heffen en het kapitaal voor een groot deel te bestemmen aan een nieuw project. Men wilde dat “het Woord zou blijven klinken in de wijk”.

Onder leiding van het bestuur van twee stichtingen is een stevige diaconale organisatie ontstaan (Thuis in West). Verder is er de geloofsgemeenschap Hart voor West ontstaan. Vanwege de geschiedenis hoort deze gemeenschap bij de Christelijke Gereformeerde kerken. Sinds januari 2022 is Hart voor West een zendingsgemeente die de plek inneemt van de opgeheven CGK-kerk van West. Cees van Breugel is voorganger-evangelist van de zendingsgemeente.

Toetreden tot onze gemeenschap vindt plaats via belijdenis en doop. Over de doop heeft het bestuur een notitie vastgesteld.

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2023

Hart voor West heeft een ANBI status. Het RSIN nummer is 8500.08.906. De documenten die de basis voor de ANBI-status vormen, zijn hier downloadbaar.
Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021
Jaarplan 2023
Financieel formulier ANBI 2020