Wie zijn we?

Kernteam

De dagelijkse leiding bij Hart voor West ligt bij twee echtparen: Cees en Ariëtte van Breugel en Marc en Ruth de Gooijer. Cees vervult de rol van teamleider.

Missionaire gemeenschap

Naast het kernteam is er nog een aantal mensen betrokken bij de missionaire gemeenschap. De verwachting is dat deze in 2019 zal groeien naar zo’n 40 personen, inclusief de kinderen. Dit aantal is voldoende om met vieringen te beginnen. Het is de bedoeling dat de missionaire groep groeit en uiteindelijk vermenigvuldigt.  De groep bevat wijkbewoners die met elkaar Jezus willen volgen en in hun wijk Zijn licht verspreiden.

Stichting Steun Thuis in West

Bestuurlijk valt Hart voor West onder de Stichting “Steun Thuis in West”. Dat is de rechtspersoon die door de voormalige kerkenraad is aangewezen als wettige erfenis-beheerder. Deze stichting is ANBI-goedgekeurd. Bestuursleden doen hun werk zonder daarvoor beloning te ontvangen. De stichting heeft geen financieel winstoogmerk. Bestuursleden zijn: Jan Vlot (voorzitter), Rein Kok (penningmeester), Paula van Dam (secretaris) en Paul van der Hoek (lid).

Organisatie

De genoemde stichting geeft vooral financiële en materiële steun. Ze heeft het pand in eigendom en geeft dat in gebruik bij Hart voor West. De kerkenraad van de ICF-gemeente denkt mee met onze inhoudelijke vragen en geeft geestelijke steun door gebed en advies. Hart voor West neemt deel aan allerlei initiatieven waarbij Rotterdamse kerkplanters van elkaar leren, zoals Rotterdam United.

Wortels: christelijk gereformeerd

In de jaren 1926-2009 heeft aan de Coloniastraat de Christelijke Gereformeerde kerk gestaan van Rotterdam-West. Die had net na de Tweede wereldoorlog ruim 1000 leden. Door allerlei oorzaken daalde het ledental tot het in 2008 beneden de 100 kwam. De leden van toen besloten de kerk op te heffen en het kapitaal voor een groot deel te bestemmen aan een nieuw project. Men wilde dat “het Woord zou blijven klinken in de wijk”.

Onder leiding van het bestuur van twee stichtingen is een mooi diaconaal project ontstaan (Thuis in West) en wordt nu verder gebouwd aan de geloofsgemeenschap die Hart voor West heet. De afkomst zorgt ervoor dat het  project Hart voor West zich bevindt in de bedding van de Christelijke Gereformeerde kerken. In de toekomst kan Hart voor West wellicht als een nieuwe zendingsgemeente de plek innemen van de opgeheven CGK-kerk van West.